ภาระกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดผลิต พัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพในรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา และสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อสนองตอบความต้องการทางการศึกษาตลอดชีวิต
2.บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กระทรวงศึกษาธิการ
3. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งสื่อ Online และ Offline
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา การผลิต การใช้และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการผลิต พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
6. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและรายการวิทยุเพื่อการศึกษา ที่ศูนย์ฯ ผลิตเป็นวีซีดี ออดิโอซีดี และ MP3 พร้อมคู่มือประกอบการรับชมและฟัง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และศึกษาด้วยตนเอง

สื่อที่ให้บริการ มีทั้งสื่อเสริม การเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน แต่ละหมวดวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสื่อทบทวนความรู้ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมสอบ ONET และANET นอกจากนี้ยังมีสื่อการ ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เช่น เกี่ยวกับงานอาชีพ สอนภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี สุขภาพ ดนตรี ร้องเพลง เกษตรปลอดสารพิษ และ อื่นๆ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด เนื้อหา ในแต่ละหมวด และเลือกรับชมและรับฟังตัวอย่างรายการได้ โดยคลิกที่ไฟล์ Streaming video/audio ที่เปิดจากโปรแกรม Window Media Player สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งจองสื่อได้ที่ ส่วนจัดการ ทรัพยากร โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114-115 เบอร์ตรง 02 3545724

หน่วยงานที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาผลิตและเผยแพร่ คือ

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา (รวม 13 แห่ง)/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

(รวม 73 แห่ง) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาแก่คนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการภายในจังหวัดนั้นๆ

2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (รวมกว่า 100 แห่ง)

สำหรับผู้พิการหรือหน่วยงานที่ไม่สะดวกต่อการขอรับบริการสื่อที่ศูนย์การ ศึกษาพิเศษเขต/ประจำจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นคนพิการ ผู้พิการทั่วไป และหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ สามารถติดต่อขอบริการสื่อได้ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทุกแห่ง รวมทั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับคนพิการ

3. ห้องสมุดประชาชน (รวมเกือบ 200 แห่ง)

ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดทุกแห่ง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทุกแห่ง และห้องสมุดประฃาชนอำเภอที่ตั้งในอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ ได้จัดมุมสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อบริการแก่ผู้สนใจ โดยห้องสมุดบางแห่ง ยังให้บริการยืมและบริการสำเนาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้วย

4. ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขอบริการสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเป็นส่วนบุคคล สามารถติดต่อขอบริการสำเนาสื่อได้ที่ส่วนจัดการทรัพยากร ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
(โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114, 115, 117) โดยผู้ขอบริการจะต้องเสียค่าบริการสำเนาเล็กน้อย

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

 652

 download1

 

BG1 

Capture

 digital

tut

ach2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 344 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์