โครงสร้าง

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 7 ส่วน 1 กลุ่มงาน ดังนี้

 

 1. ส่วนอำนวยการ

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

 

2. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

- กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย
- กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร
- กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์


3. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
- กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ
- กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ


4. ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)
- ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์
- ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม


5. ส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง
- ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์
- ฝ่ายเทคนิควิทยุ


6. ส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
- ฝ่ายวิศวกรรม
- กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา


7. ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ


8. กลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร

 

 

 chart

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

 652

 download1

 

BG1 

Capture

 digital

tut

ach2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 363 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์