บุคลากร

 

 กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน

 - ข้าราชการ                                           101                                     อัตรา

 - ช่วยราชการ

                   4            อัตรา

 - ตำแหน่งว่าง

                 26            อัตรา

       

   

                                  รวมข้าราชการทั้งหมด   131    อัตรา

 

   

 - พนักงานราชการ

                 11           อัตรา

 - ลูกจ้างประจำ

                 13           อัตรา

 - จ้างเหมาบริการ

                 37           อัตรา

                               รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น    192  อัตรา

                               จำนวนบุคลากรที่มีอยู่จริง    162  อัตรา

 

   

 

   ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  

  ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไม  เขตราชเทวี  กทม. 10400  

   เบอร์กลาง  02 3545 730-40  เบอร์  แฟกซ์  0  235  45741  

 

 

 

 ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อภายใน
 นางวรภร   ประสมศรี ผู้อำนวยการ                            หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา                                หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา         511
 นางรักขณา   ตัณฑวุฒิโฒ ที่ปรึกษาฯ 528
 นายสราวุธ   กองสุทธิ์ใจ ผู้เชี่ยวชาญฯ  515 
 นายธนพัชร์   ขุนแก้ว รักษาการผู้เชี่ยวชาญฯ 419 
 น.ส.นริศา   แสงมณี หัวหน้าส่วนอำนวยการ 518 
 นายอาทิตย์   เรืองยศ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 549 
 น.ส.สุมาลี   จูโพธิ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 524
 นางอัจฉรา   ชวนุตม์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ 520
 นายทศพร   ภักดีศุภผล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 416 
 นางอมรรัตน์   กองสุทธิ์ใจ หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 530
 น.ส.นิชานันท์   รชตาภิรดี หัวหน้ากลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์ 414 
 นายวิศิษฐ์   เจียรนัย หัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 433 
 นางเนตรนภิส   พัฒนาไพบูลย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ 329 
 นางวรภร   ประสมศรี รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ 340 
 นายสหพัฒน์  ไตรรัตนวนิช หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร  538

 นายปัญญา   ทศนุต

หัวหน้าส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง 325 
 - หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์   223, 425 
 นางศรีพัชรินทร์   ปึงปิยะกุล หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิทยุ  230, 340
 นายสุเมธ   ยอดเขื่อง หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง  0 2415 5555
 นางปิยธิดา   ช่วยส่ง - รักษาการหัวหน้าส่วนวิศวกรรม    และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา        - หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 114 
 นายนุกูล   สุวรรณศิลป์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 336 
 นายวรชาติ   วัฒนอมร หัวหน้าส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ 525

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   ส่วนผลิตรายการและโทรทัศน์และวิดีโอเทป (รังสิต)  

   10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  

   เบอร์กลาง  0 2577 7111 - 5  เบอร์  แฟกซ์  0  2547 8189  

 

 

 

 ชื่อ - สกุล

 ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อภายใน
 นายกิตติพงษ์   เปี่ยมปฏิภาณ หัวหน้าส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)  1010
 น.ส.ธีรภัทร   สุดาทิศ หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ 1010 
 นายกฤษฎางค์   แสนโสม หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม  2040 

 

   

 

   

 

   

 

 

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

 652

 download1

 

BG1 

Capture

 digital

tut

ach2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 365 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์